Процедура за доставка на машина

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-2.023-0004-C01 Технологично обновление и автоматизация в Инмак-2000

Предмет на процедурата: Доставка на машина за обработка на коаксиални кабели

Прогнозна стойност: 31 660,00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 27.09.2019 г. 
Крайна дата за подаване на оферти: 04.10.2019 г.