Процедура за доставка на оборудване

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-2.023-0004-C01

Технологично обновление и автоматизация в Инмак-2000

Предмет на процедурата: 

Избор на изпълнител за внедряване на система за управление на процесите

Прогнозна стойност: 63 000,00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 26.08.2019 г. 
Крайна дата за подаване на оферти: 02.09.2019 г.