Публична покана

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-2.023-0004-C01 Технологично обновление и автоматизация в Инмак-2000.

Предмет на процедурата

Доставка на дълготрайни материални активи по обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 “Доставка на стругов фрезови център”;
  • Обособена позиция № 2 “Доставка на машина за обработка на коаксиални кабели”.

Прогнозна стойност: 288 049,00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 28.06.2019 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 05.07.2019 г.